Parshat VaEtchanan – I pleaded

Deuteronomy 3:23–7:11

Haftarah: Isaiah 40:1-26

B’rit haChadasha: Mark 12