Parshat Korach – Korah [Bald]

Numbers 16:1–18:32

Haftarah: 1 Samuel 11:14–12:22

B’rit haChadasha: Romans 13